Մատուցվող ծառայություններ

 

  • .Հաշվապահական խորհրդատվության տրամադրում
  • .Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության կազմակերպում  հաշվապահական հաշվառման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան՝ ելնելով կազմակերպության գործունեության առանձնահատկություններից և կառուցվածքից, նրա ֆինանսական կայունության պահպանման անհրաժեշտությունից
  • .Սկզբնական փաստաթղթերի և համապատասխան հաշվապահական գրանցումների հիման վրա հաշվապահական և  հարկային հաշվառման վարում
  • .Փաստաթղթերի ձևակերպման օրինականության և ճշտության ապահովում
  • .Կազմակերպությունում և նրա ստորաբաժանումներում հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության արդյունավետ վարման, կազմակերպության գործունեության, նրա գույքային վիճակի, եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ ամբողջական և հավաստի հաշվապահական տեղեկատվության ձևավորման և տրամադրման ապահովում
  • .Ստացվող հիմնական միջոցների, ապրանքանյութական արժեքների և դրամական միջոցների հաշվառման, դրանց շարժի հետ կապված գործառնությունների հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում արտացոլման, արտադրության և շրջանառության ծախսերի, ծախսերի նախահաշվի իրականացման, արտադրանքի իրացման, աշխատանքների կատարման (ծառայությունների մատուցման), կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքների, ինչպես նաև ֆինանսական, հաշվարկային և վարկային գործառնությունների հաշվառման ապահովում
  • .Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության տվյալների հիման վրա կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության տնտեսական վերլուծության անցկացմանը մասնակցում
  • .ֆինանսական,հարկային, տեղեկատվական  հաշվետվությունների կազմում և սահմանված ժամկետներում դրանց ներկայացում  լիազորված մարմիններին
  • .Հաշվապահական փաստաթղթերի պահպանման, դրանց ձևակերպման և սահմանված կարգով արխիվին հանձնման ապահովում
  • .Կադրային հաշվառման ապահովում

 

 

Ծառայությունները մատուցելիս մենք ղեկավարվումենք ՀՀ գործող օրենսդրությամբ և պահպանում ենք ծառայության մատուցման ընթացքում ձեռքբերված տեղեկությունների հույժ գաղտնիությունը:

 

#հաշվապահ,#հաշվապահական ծառայություններ,#հաշվապահություն,#Հաշվապահական ընկերություն #hashvapah,#hashvapahutyun,#hashvapahakan carayutyunner#հաշվապահական #հաշվառում