27 օգոստոսի 2019 թ.                                                                                                       N 556-Ն

27 օգոստոսի 2019 թ.                                                                                                                                                                N 556-Ն   

                                                                                                  Հ Ր Ա Մ Ա Ն                         

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 298-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 52-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 75-րդ և 96-րդ հոդվածները`

 

Հրամայում եմ՝

 

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի ձևը և դրա լրացման կարգը հաստատելու մասին» N 298-Ն հրամանում (այսուհետ՝ հրաման) կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը՝

1) հրամանով հաստատված հավելվածի` ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի ձևում ուժը կորցրած ճանաչել 14-րդ կետը, 24.6-րդ, 25.6-րդ և 26.6-րդ սյունակները,

2) ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի ձևի լրացման կարգի`

ա. 11-րդ կետում լրացնել նոր նախադասություն` հետևյալ բովանդակությամբ` «Ընդ որում, նույն գործարքի վերաբերյալ հարկային հաշվի հետ միաժամանակ հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կտրոն տրամադրվելու դեպքում գործարքի հարկման բազան և ԱԱՀ-ի գումարը լրացվում են համապատասխանաբար միասնական հաշվարկի 7-րդ կետի [Ա] և [Բ] վանդակներում։»,

բ. 18-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել,

գ. 28-րդ կետի 4-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«4) [24.5] սյունակը լրացվում է միայն ԱՏԳ ԱԱ 2207 և 2208 ծածկագրերին դասվող ապրանքների համար,»,

դ. 29-րդ կետի վերջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ` «Միասնական հաշվարկի [25.5] սյունակը լրացվում է միայն ԱՏԳ ԱԱ 2207 և 2208 ծածկագրերին դասվող ապրանքների համար։»,

ե. 30-րդ կետի վերջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ` «Միասնական հաշվարկի [26.5] սյունակը լրացվում է միայն ԱՏԳ ԱԱ 2207 և 2208 ծածկագրերին դասվող ապրանքների համար։»։

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-ից և կիրառվում է 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո հաշվետու ժամանակաշրջանների համար:

 

 Դ. Անանյան

Category: My articles | Added by: accnextstep (09.03.2019)
Views: 219 | Rating: 5.0/2
Total comments: 0